O le ulua'i lomiga lenei: Ia manuia le Eseta! (Easter Greetings!)

Posted on March 15, 2013 | Posted under newsletter | Leave a Comment


Talofa lava, Malō e lelei, Ni sa bula vinaka, Kia orana, Taloha ni, Faka’alofa lahi atu, Kam na mauri, Talofa, Gud de tru, Kaselehlia, Halo olgeta, Kia ora ma malo le soifua manuia male lagi e mama. Si ou alofa, Talofa lava!

I le ava ma le fa’aaloalo, e fa’afeiloa’i atu ai le faletua iā Lagi ma lana ‘aufaigaluega, i uō, ‘āiga, ma e masani ona fa’atau ile faleoloa o Langi’s Island Styles....

A New Website for Langi's Island Styles ... At Last!

Posted on December 04, 2012 | Leave a Comment

After one year of tinkering, we are proud to launch the new and improved website and online store for Langi's Island Styles. Many thanks to our stunning models, Perise, Christian, Vi'i, Moshmi, and Sia; to the brilliant photography skills of Fiona; the excellent wordsmithing by Sia and Vi'i, and all the techy stuff by Geoff. I must also thank Christian and Ray for their Shopify and coding expertise.:)

The site is still very much in beta; there are lots of...